1. Peter Alpers               + 89

2. Leif Kannenberg        + 51

3. Ingo Bergemann        - 69

4. Gerhard Berger          - 71

 

   

 

   
                           
    6. Super-Cup am 26,07.2015 - Turnier der Braunschweiger Vereinsmeister 2014  
                           
    Teilnehmer Vereinsmeister 2014     Richard Hans-Dieter H.-Jürgen Gerhard Summe   Startgeld  
                           
    Richard Liedtke BS NON Runde 1   -25 13 25 -13 0   15 €  
    Hans.-D. Fischer BS 1DDC Runde 2   -18 10 -2 10 0   15 €  
    Hans-Jürgen Klotz BS CBDF Runde 3   -41 19 45 -23 0   15 €  
    Gerhard Berger BS DCBL Runde 4   5 -11 41 -35 0   15 €  
                           
        Summe   -79 31 109 -61 0   60 €  
                           
        Platz   4 2 1 3        
                           

 

 

                           
    5. Super-Cup am 30.08.2014 - Turnier der Braunschweiger Vereinsmeister 2013  
                           
    Teilnehmer Vereinsmeister 2013     Thomas Leif Rainer Gerhard Summe   Startgeld  
                           
    Gerhard Berger BS NON Runde 1   14 14 6 -34 0   15 €  
    Rainer Schlenker BS 1DDC Runde 2   -12 6 2 4 0   15 €  
    Leif Kannenberg BS CBDF Runde 3   31 -35 25 -21 0   15 €  
    Thomas Berger BS DCBL Runde 4   27 11 -65 27 0   15 €  
                           
        Summe   60 -4 -32 -24 0   60 €  
                           
        Platz   1 2 4 3        
                           

  

                           
    4. Super-Cup am 12.10.2011 - Turnier der Braunschweig Vereinsmeister 2010  
                           
    Teilnehmer Vereinsmeister 2010     Peter Oliver Leif Gerhard Summe   Startgeld  
                           
    Peter Alpers BS NON Runde 1   2 12 4 -18 0   15 €  
    Oliver Genull BS 1DDC Runde 2   -45 59 -27 13 0   15 €  
    Leif Kannenberg BS CBDF Runde 3   -66 -8 44 30 0   15 €  
    Gerhard Berger BS DCBL Runde 4   -11 -7 -15 33 0   15 €  
                           
        Summe   -120 56 6 58 0   60 €  
                           
        Platz                  
                           
                           
                           
    3. Super-Cup am 19.09.2010 - Turnier der Braunschweig Vereinsmeister 2009  
                           
    Teilnehmer Vereinsmeister 2009     Dirk Gerhard Leif Thomas Summe   Startgeld  
                           
    Dirk Weber BS CBDF Runde 1   -8 -14 38 -16 0   15 €  
    Thomas Berger BS DCBL Runde 2   6 -12 18 -12 0   15 €  
    Leif Kannenberg BS 1DDC Runde 3   -3 -31 13 21 0   15 €  
    Gerhard Berger BS NON Runde 4   12 -24 24 -12 0   15 €  
                           
        Summe   7 -81 93 -19 0   60 €  
                           
        Platz   2 4 1 3        
                           
                           
                           
                           
                           
    2. Super-Cup am 21.03.2009 - Turnier der Braunschweig Vereinsmeister 2008  
                           
    Teilnehmer Vereinsmeister 2008     Dirk Gerhard Leif Richard Summe   Startgeld  
                           
    Leif Kannenberg BS CBDF Runde 1   9 25 -13 -21 0   15 €  
    Gerhard Berger BS DCBL Runde 2   -14 -24 -4 42 0   15 €  
    Dirk Weber BS 1DDC Runde 3   13 19 -47 15 0   15 €  
    Richard Liedtke BS NON Runde 4   5 -11 3 3 0   15 €  
    Reinhard Küter BS DCBL n. a.                  
                           
        Summe   13 9 -61 39 0   60 €  
                           
        Platz   2 3 4 1        
                           
                           
                           
    1. Super-Cup am 07.11.2004 - Turnier der Braunschweig Vereinsmeister 2003  
                           
    Teilnehmer Vereinsmeister 2003     Leif Gerhard Rolf Siegfried Summe   Startgeld  
                           
    Leif Kannenberg BS 1DDC Runde 1   40 8 -22 -26 0   15 €  
    Gerhard Berger BS NON Runde 2   58 -26 -4 -28 0   15 €  
    Rolf Behrens BS CBDF Runde 3   -55 9 31 15 0   15 €  
    Siegfried Cieslik BS DCBL Runde 4   13 33 -17 -29 0   15 €  
                           
        Summe   56 24 -12 -68 0   60 €  
                           
        Platz   1 2 3 4